Dopłaty w programie Mieszkanie na Start

mieszkanie na start

Najemcy mogą się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taka dopłata jest przyznawana co roku (ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić). Maksymalnie możesz z niej korzystać przez 15 lat. Obecnie lokatorzy osiedli z portfolio PFR Nieruchomości S.A. pobierają od ok. 100 do ponad 800 zł miesięcznie. Wysokość dopłat jest różna, ponieważ zależy od indywidualnej sytuacji każdego najemcy. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze. Szacunkową wysokość dopłaty do każdego z mieszkań sprawdzisz w sekcji „Mieszkania”>>

Dopłaty do czynszu mogą być udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (netto) nie przekracza:
• w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
• w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit (zwiększany jest o dodatkowe 40 punktu procentowego na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

W 2022 r. średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło ok. 6346,15 zł (brutto). Oznacza to, że miesięczne dochody singla ubiegającego się o dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na Start nie mogą przekraczać tej kwoty, a małżeństwa z dzieckiem – ok. 11423,07 zł. Jak to wygląda w przypadku większych gospodarstw domowych?

 • Gospodarstwo 2-osobowe – 140% średniego wynagrodzenia
 • Gospodarstwo 3-osobowe – 180% średniego wynagrodzenia
 • Gospodarstwo 4-osobowe – 220% średniego wynagrodzenia
 • Gospodarstwo 5-osobowe – 260% średniego wynagrodzenia
 • Gospodarstwo 6-osobowe – 300% średniego wynagrodzenia

Przy określaniu wysokości dochodu wykorzystywana jest definicja zawarta w art. 3 ust. 1 ustawy oświadczeniach rodzinnych: dochodem – po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób – są przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy PIT, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy obliczaniu wysokości dopłaty brane są pod uwagę:

 • średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłatę,
 • współczynnik dopłaty wynoszący 1,8%
 • powierzchnia normatywna mieszkania, czyli:
  – 20 m kw., jeśli mieszkasz sam
  – 35 m kw., jeśli mieszkacie we dwoje
  – 50 m kw., jeśli mieszkacie we troje
  – 65 m kw., jeśli mieszkają 4 osoby
  – 80 m kw., jeśli mieszka 5 osób

Jeżeli dla trzyosobowego gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna wynosi 50 m kw., a mieszkanie ma powierzchnię 40 m kw., to do ustalenia dopłat zostanie przyjęta wartość 40 m kw.

Uwaga! Nawet jeżeli pobierasz dopłatę do czynszu, możesz się również starać o dodatek mieszkaniowy. Dodatek mieszkaniowy może obniżyć koszty utrzymania lokalu nawet o kilkaset złotych.